Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Člani Sveta staršev v šolskem letu  2021/2022

Svet staršev:

predlaga nadstandardne programe,
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole,
lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prva seja Sveta staršev je bila 28. 9. 2021.  Zapisnik 1. seje si lahko ogledate tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost