Svet šole

Svet šole OŠ Slivnica pri Celju sestavlja:

 • pet predstavnikov delavcev:  Nataša Čede, Renata Kolar Krajnc, Denis Lenart, Anita Mastnak, Lilijana Puhner,
 • trije predstavniki staršev: Tamara Doberšek, Lidija Siuka, Nataša Vinkler,
 • in trije predstavniki ustanovitelja: Andrej Hostnik, Srečko Krajnčan in Tatjana Škornik Tovornik.

Svet šole se je konstituiral 11. 10. 2016. Predsednica Sveta šole je Renata Kolar Krajnc, namestnica pa Tatjana Škornik Tovornik.

Svet šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, Svet staršev ali skupnost učencev,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
 • predlaga ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • imenuje pritožbeno komisijo,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
Dostopnost